Try & Slow な日々

熊本在住の一般中年男子の日常。TRY(挑戦)&SLOW(遊ぶ)を座右の銘として日常を書く

オ・ボンマルシェ

奥さんが買って来たオ・ボンマルシェっていうケーキ屋の桃のパイ[emoji:v-274]

1個450円[emoji:v-405][emoji:v-363]


ご馳走様でした[emoji:v-435]